Η Μεταφραστική Υπηρεσία του υπουργείου Εξωτερικών είναι η αρχή που έχει σκοπό της την έγκυρη μετάφραση δημόσιων και ιδιωτικών εγγράφων.

Αλλοδαπά δημόσια έγγραφα μεταφράζονται εφόσον φέρουν την σφραγίδα της Σύμβασης της Χάγης (APOSTILLE) στην περίπτωση που προέρχονται από Αρχή χώρας συμβεβλημένης στην Σύμβαση της Χάγης, η οποία κυρώθηκε με τον Ν.1497/1984/ (ΦΕΚ188Α΄), σε κάθε άλλη δε περίπτωση εφόσον φέρουν θεώρηση από την Ελληνική Προξενική Αρχή της χώρας προέλευσης του εγγράφου ή από την Προξενική Αρχή της χώρας αυτής στην Ελλάδα και εν συνεχεία από το Τμήμα Επικυρώσεων του ΚΕΠΠΑ του Υπουργείου Εξωτερικών ή το αντίστοιχο Γραφείο Επικυρώσεων στην Υπηρεσία Διεθνών Σχέσεων (Υ.ΔΙ.Σ.) Θεσσαλονίκης (Διοικητήριο) (για την επικύρωση της υπογραφής των διαπιστευμένων υπαλλήλων των ξένων Διπλωματικών και Προξενικών Αρχών στην Ελλάδα).

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες δείτε την αρμόδια ιστοσελίδα του Υπουργείου Εξωτερικών κάνοντας κλικ εδώ.